استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف گفت آینده ایران را کسانی خواهند ساخت که علم پایدار داشته باشند ما اکنون احیای دوران طلایی اسلام را در سر می پرورانیم