غرفه جمهوری اسلامی ایران در بازار خیریه بین المللی سال 2017 دوبلین روز یکشنبه با استقبال گسترده شرکت کنندگان روبه رو شد