اهالی سرپل ذهاب نسبت به شرایط بازسازی که دولت برای مناطق زلزله زده در نظر گرفته است، انتقادهای شدیدی دارند.