شهردار تهران گفت باید در کالبد تهران روح تازه ای بدمیم و این روح و روحیه باید در قالب پدیده های فرهنگی هنری و اجتماعی به شهر دمیده شود