فرشاد بلفکه و پیام بویری به مدال برنز رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان راه یافتند.