پدر مرحوم مریم میرزاخانی از تاسیس بنیاد نیکوکاری مریم خبر داد و گفت این بنیاد در راستای کشف استعدادها تاسیس می شود