تا ساعتی دیگر رئال مادرید در قبرس مهمان آپوئل است.