پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و موزه دولتی آرمیتاژ در زمینه های باستان شناسی تاریخ مرمت مطالعه فرهنگی و هنر همکاری می کنند