گرگان در ادامه ورود تیم ها برای شرکت در مسابقات کبدی قهرمانی آسیا تیم های مردان و زنان ترکمنستان و پاکستان نیز وارد گرگان شدند