یکی از شهرهای توریستی و گردشگری، شهر کاشان واقع در استان اصفهان می باشد.