شهر گلپایگان، سرزمینی کهن، با تاریخی مملو از فراز و نشیب‌های متعدد است.