وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای میزان و نحوه تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک های طلبکار از دولت را تشریح کرد