سخنگوی کمیسیون امنیت ملی جلسه نوبت عصر کمیسیون متبوع خود را تشریح کرد.