تلویزیون به جهت تاثیرگذاری رسانه ای بسیار قوی است.