شدت جراحات زلزله کرمانشاه به حدی بود که حافظ ناظری خواننده کشورمان پس از بازدیداین مناطق راهی بیمارستان شد.