کارشناس روابط بین‌الملل گفت: اگر چه دوران پسا داعش در منطقه آغاز شده است اما هنوز دوران پسا طغیان و پسا بحران در منطقه به پایان نرسیده است و فصل جدیدی از تعارض‌های پیچیده روبه‌روی ما است.