رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت ارزش های دانشگاه موجب نمی شود روی نخبگان این دانشگاه قیمت بگذاریم هیچ کدام مانع سرمایه گذاری روی مریم میرزاخانی ها نمی شود