استفاده از روغن های گیاهی در جلوگیری از ریزش مژه تاثیر گذار است و باعث تقویت مژه ها می شود.