این که کمر کسی شُل است یا سفت اصطلاحی است که در محاورات عامیانه زیاد به گوش می خورد در این گونه گفتگوها معمولاً سفتی یا شُلی کمر در مورد مردان مطرح می شود