شاخص داوجونز به عنوان یک شاخص پیشرو که نشان دهنده چشم انداز اقتصادی یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان است در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد