روستاییان سرپل ذهاب بعد از زلزله تلخ کرمانشاه، هنوز امید خود را از دست نداده‌‌اند.