حریری بعد از دیدار با سیسی قاهره را به مقصد بیروت ترک کرد.