بازپرس امور جنایی تهران از شهروندان خواست تا قاتل فراری را شناسایی کنند.