دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف گفت مریم میرزاخانی ها میراث ملی ما هستند و باید قدرشان را بدانیم