« لبنان در قبال بحران های منطقه سیاست بی طرفی اختیار کرد اما دیگران از دخالت در لبنان صرفنظر نکردند...»