شایان ذکر است که نجس بودن سگ ها استدلالی برای ناکارآمدی یا عدم استفاده از آنان در جای خود نیست.