در طی یک ماه گذشته قیمت تسهیلات مسکن نوسان چندان زیادی نداشته و در حدود الی هزار تومان بوده است