امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پلیس نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید اهل مسامحه و سیاسی کاری باشد گفت: ماموران نیروی انتظامی از خادمان مخلص نظام هستند.