رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از ایجاد گسیختگی طولی ۴ کیلومتری و در پهنای بیش از یک کیلومتر در سطح زمین استان کرمانشاه در اثر زلزله سرپل ذهاب خبر داد.