پسر جوانی که قصد عبور از خیابان با دوچرخه اش را داشت، تا یک قدمی مرگ پیش رفت.