مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت در صورت نهایی شدن پیش نویس سند احیای تالاب بختگان حدود 10 میلیون دلار از سوی صندوق سازگاری به این پروژه تعلق می گیرد