اتومبیل

پروانه
گاهی فراموش می‌کند که
زمانی کرم بوده است
و کرم
نمی‌داند که روزی به پروانه‌ای زیبا تبدیــل خواهد شد….

………فراموشــی و نادانــی
مشکل امروز همه ی ماست!