Skaters

مدیر سایت | سلامت | بدون نظر

حرکت Skaters: بایستید و پاهای خود را به عرض شانه باز کنید. کمی زانوهای خود را کم کنید. با پای راست به سمت راست بپرید و به آرامی روی توپ پای راست فرود بیایید. حالا پای چپ خود را پشت پای راست خود بیاورید.

سطح تمرین: مبتدی

منبع
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 52 نوشته در : مجله سلامت