بعد از اعمال چند دور تحریم توسط دولت جدید آمریکا ضد صنایع هسته ای و نظامی ایران، اینبار نوبت به تحریم فضای مجازی رسید. تحریم هایی در تضاد کامل با نص صریح برجام در بندهای 26 و 29 که در آن شرکت اپل اپلیکیشن های ایرانی را از اپ استور حذف می کند.